top of page
在留資格・帰化申請・パスポート
​特定技能・登録支援機関
Đổi Visa là ở Nhật. Visa Tokutei ginou.  Đổi visa đi làm ở Nhật. 
bottom of page